Detail :
Dunnage Air Bag

ถุงลมกันกระแทกภายในตู้คอนเทนเนอร์
• ใช้สำหรับป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายระหว่างการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ
• ป้องกันการกระแทกภายในตู้สินค้าเวลาที่ตู้สินค้าเคลื่อนไหว ในระกว่างการขนส่ง หรืออยู่บนเรือในทะเล
• ทดแทนการใช้ไม้ค้ำยัน
• ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
• สามารถนำมาใช้ใหม่ได้

หมวดหมู่: